Sporbytte Solørbanen, Fagansvarlig signal

Infranord Norge har fått en vedlikeholdskontrakt på utbytting av skinner og sviller på deler av Solørbanen med sporombyggingstog.
ProRail sin del av oppdraget er å ivareta funksjonen som Fagansvarlig for signalfaget, med oppgaver som:
• Planlegging av arbeid
• Oppfølging av UE
• Kontroll av sluttdokumentasjon

Vi takker for tilliten!

Avrop på rammeavtale med Bane NOR – Byggeleder signal Bergen – Arna

Bane NOR har skrevet avtale med ProRail om innleie av byggeleder signal på prosjekt utbygging Arna-Bergen, med nye Ulriken tunnel. Strekningen skal bygges med Thales sikringsanlegg.

Første del av oppdraget er å være byggeleder for ombygging av Tunestveit sidespor på strekningen mellom Trengereid og Arna, der styring av sidesporet skal flyttes fra Arna til Trengereid. Arbeidet består i å følge opp arbeidet til entreprenør med fremdrift og kvalitet, avholde byggemøter, følge opp materiell, sjekklister og dokumentasjon og bistå under sluttkontroll.
Bergen stasjon og godsterminal skal bygges om, og et forberedende prosjekt er å ta i bruk spor 85 som skal brukes i forbindelse med skifting av godstog. Vår byggeleder bistår byggeleder for Bergen med gjennomføring av oppgaven.

Vi takker for tilliten og ser fram til oppdraget!

Åpning av ERTMS Testlab på Campus Nyland

I dag ble ERMTS Testlab på Campus Nyland åpnet. Samtidig ble oppnåelse av den første milepælen med permanent fysisk leveranse i det norske ERTMS-programmet markert.
Bane NOR sitt Campus Nyland skal være et teknisk senter for det nye norske ERTMS-systemet der store deler av opplæring og testing skal foregå. ERTMS Testlab utgjør en viktig del av Campus Nyland og vil inneholde leveranser fra alle systemleverandører i ERTMS-programmet – signalanlegg, TMS, ombordutstyr, GSM-R og transmisjonsnett. Det er fase 1 av signalanlegget i ERTMS Testlab som nå står ferdig, i tillegg til GSM-R og transmisjonsnett. Det er planlagt at all akseptansetesting av det nye signalanlegget og store deler av integrasjonstestingen mellom de ulike delkontraktene skal foregå i ERTMS Testlab.

ProRail AS har på oppdrag fra Bane NOR hatt ansvar som delprosjektleder for ERTMS Testlab under prosjektering, installasjon og testing av installasjonen.

Vi gratulerer Bane NOR med en flott testlab!

F-kontroll på Oslo S for Baneservice

Baneservice har inngått avtale med ProRail om bistand med F-kontroll på Oslo S under sommerens stengning av Østfoldbanen. ProRail skal bistå med F-kontroll av bl.a signaler, sporfelt, drivmaskiner etc.

Vi takker for oppdraget!

F-kontroll på Oslo S for Infranord

Infranord Norge AS skal bygge Infrastruktur for innføring av Follobanen på Oslo S. Kontrakten er en EPC-kontrakt og omfatter alle jernbanetekniske fagområder.
Infranord har skrevet avtale med ProRail om totalansvar for planlegging og utførelse av F-kontroll (funksjonskontroll) for signalarbeidene som er i kontrakten.

Vi takker for tilliten og ser frem til et utfordrende oppdrag som planlegges å vare til 30.08.2022!

Avrop på rammeavtale med Bane NOR – Byggeleder Drammen – Kobbervikdalen

Bane NOR har skrevet avtale med ProRail om innleie av byggeleder for Utbygging Drammen – Kobbervikdalen.

Innleid ressurs fra ProRail skal bl.a:
• Bistå med utforming og kontroll av konkurransegrunnlaget, samt bistå/følge opp prosjektets faseplanlegging.
• Føre tilsyn og kontroll med ytelsene fra entreprenørene i produksjonsfasen.
• Sikre rett dokumentflyt med rett kvalitet for alle fasene i prosjektet.
• Sikre rett kvalitet på sluttkontroll av anlegget før driftssetting av bane etter ombygginger i utvendig- og innvendig anlegg.

Vi takker for tilliten og ser frem til et utfordrende oppdrag som planlegges å vare til 2025!

Ny rammeavtale mellom ProRail og Bane NOR!

Bane NOR v/Utbygging Vestfoldbanen har inngått rammeavtale med ProRail AS på innleie av personell til oppdrag innen jernbaneteknikk.

Avtalen inneholder mulig bistand innenfor tre kategorier:
A – Planlegging og koordinering av arbeider i brudd, inklusive å inneha funksjonen «Leder av totalbrudd»
B – Bistand til gjennomgang/kvalitetssikring og oppfølging av jernbaneteknisk prosjektering, inkl. konkurransegrunnlag.
C – Byggeleder innen jernbanetekniske fag.

Vi takker for tilliten og ser fram til spennende og utfordrende avrop!

Avrop på rammeavtale med Bane NOR – Delprosjektleder signal

Bane NOR har skrevet avtale med Prorail om innleie av delprosjektleder på Thales prosjekter. Prosjektet har som oppgave å oppgradere programvare til nyere versjon på Thales sikringsanlegg som tidligere er tatt i bruk. Oppgaver inkluderer planlegging av aktiviteter ute på anlegget, ansvar for å følge opp HMS og koordinering av ressurser som:
• Lokale signalressurser for tilgang til tekniske rom
• Teknikere fra Thales for utførelse av endringen
• Sluttkontrollør
I tillegg inngår oppgaver som:
• Bestilling av disponeringer for arbeid
• Kontroll av tekniske dokumenter
• Bistå prosjekteringsleder med dokumenter
• BaneNORs prosesser
• Oppfølging av sjekklister

Planlagte anlegg som skal oppdateres er Sandnes-Stavanger, Høvik st. og Langset -Kleverud.

Vi takker for tilliten og ser fram til oppdraget!

Detaljplan Holmen godsterminal

Multiconsult har fått i oppdrag av Bane NOR å prosjektere Teknisk detaljplan for Holmen godsterminal. Dette er en utvidelse av eksisterende Holmen godsterminal, på Drammenbanen.

Prorail har fått i oppdrag å lede signalprosjekteringen samt ta ansvar for arbeidsprosessen og godkjenningsprosessen for signalfaget.

Vi takker for tilliten og ser fram til oppdraget.

Forlenget oppdrag som site manager for Thales på Ski

Vårt igangværende oppdrag som site manager for Thales Norway for ombygging av eksisterende signalanlegg på Ski stasjon og bygging av nytt signalanlegg for innføring av Follobanen, er i dag forlenget til og med 31.12.2019.

Vi takker for fornyet tillit!