Skip to content

Referanseprosjekter


Filter by categories


Array
(
  [post_type] => dme_project
  [numberposts] => -1
  [cols] => 3
  [meta_key] => dme_start_date
  [orderby] => meta_value
  [order] => DESC
  [no_found_rows] => 1
)
 

Delprosjektledelse signal; oppgradering av klasse-B anlegg


Delprosjektledelse for oppgradering av Thales klasse-B sikringsanlegg på vegne av Bane NOR. Prosjektets oppgave er å oppgradere SW og i noen grad HW på allerede idriftssatte strekninger. ProRail AS sitt oppdrag er å være prosjektleders rådgiver i signalspørsmål og ha ansvar for prosjektdokumentasjon og diverse funksjonsutredninger. En del av omfanget vil også være å støtte andre aktiviteter og evaluere at tekniske krav i kontrakten er oppfylt samt delta i aktiviteter relatert til godkjenning; idriftssettelse og sluttdokumentasjon.
Start date: 01/2019  Ongoing
Client: Bane NOR SF
 

Bistand til anbudsregning for Kvam kryssingsspor Dovrebanen


Deltakelse i anbudsgruppen med ansvar for signaldelen av anbudet for Kvam kryssingsspor Dovrebanen.
Start date: 11/2018  Ongoing
Client: Infranord Norge AS
 

Signalprosjektering; Holmen godsterminal


Prosjekteringsledelse; prosjektering og godkjenning av prosjekterte tegninger for signals detaljplan; Holmen godsterminal; en utvidelse av dagens godsterminal på Drammenbanen. Oppdraget skal følge full prosess for signals arbeidsprosesser.
Start date: 11/2018  Ongoing
Client: Multiconsult AS
 

Innleie Grensebaneprosjektet Sporveien


Oppdraget går ut på å bistå Multiconsult AS med signalkompetanse for deres prosjektering for Grensebaneprosjektet.
Start date: 09/2018  Ongoing
Client: Multiconsult AS
 

Signalprosjektering; Rudshøgda tømmerterminal


Prosjektet går ut på å presentere mulige løsninger for å etablere en godsterminal for tømmer på Rudshøgda stasjon på Dovrebanen. ProRail AS oppdrag er komplett styring og prosjektering av signaldelen av prosjektet. Prosjekteringen utføres etter signals arbeidsprosesser.
Start date: 09/2018  Ongoing
Client: Multiconsult AS
 

Delprosjektledelse; ERTMS-programmet Norge


Delprosjektledelse for ERTMS Test-lab for Nasjonal Implementering av ERTMS; på vegne av Bane NOR. Testlabben vil være felleslab for integrerings-testing av trackside; TMS og onboard systemer. I tillegg vil testlabben brukes under GA / SA oppstartstester og annen testing etter behov. ProRail AS oppdrag er å lede oppbygging av; intgrasjon og installasjonen i testlabben. En del av omfanget vil også være testing av funksjonaliteten og driften av laboratorieutstyret i de første testfaser etter igangsetting av laboratoriet.
Start date: 06/2018  Ongoing
Client: Bane NOR SF
 

Signalprosjektering; Hauerseter godsterminal


Prosjektet går ut på å presentere mulige løsninger for å etablere en godsterminal for tømmer og annet gods på Hauerseter stasjon på Hovedbanen. ProRail AS oppdrag er komplett styring og prosjektering av signaldelen av prosjektet. Prosjekteringen vil bli utført etter signals arbeidsprosesser.
Start date: 05/2018  Ongoing
Client: Multiconsult AS
 

Signal Oslo S; EPC Railway Systems Follobanen


Infranord Norge vant kontrakten EPC Railway System Oslo S; med oppdrag å prosjektere; installere; teste og idriftsette alle permanente tilpasninger av Oslo S for den nye Follobanens dobbeltspor. Sporarbeid; kontaktledning; telecom; lavspent; høyspent og signal er inkludert i oppdraget. ProRail AS oppdrag er prosjektering av signalkomponenter for innkjøp og installasjon; prosjekt- og anleggsledelse for signals del av prosjektet bistå i valg av underentreprenører; installasjonskontroll og F-kontroll av signalanlegget. NSB-77 sikringsanlegg vil bli ombygd og vil grense til det nye Thales klasse-B sikringsanlegget ved nye Hovedinnkjørsignaler for Oslo S i den nye Follobanetunellen. Det vil bli idriftssetting i flere faser og ender med ibruktaging av den nye Follobanen i 2021. Prosjektet krever høy kapasitet på personell med godkjent sertifisering for signal.
Start date: 01/2018  Ongoing
Client: Infranord Norge AS
 

Anleggsledelse Thales; Ski station


Anleggsledelse på vegne av Thales under installasjon av det nye signalanlegget; klasse B; som en del av rammeavtalen SignAn. Første fase var ombygging av dagens NSI-63 relay sikringsanlegg på Ski stasjon. Andre fase er installasjon av nytt Thales sikringsanlegg med IM på Ski stasjon. Tredje fase er installasjon av nytt Thales sikringsanlegg på det nye dobbeltsporet Follobanen; planlagt ibruktaging i 2021. Oppfølging av underentreprenør Eltel Networks AS og NJD AS; planlegging; avklaring og samordning mot Bane NOR og de andre entreprenørene er hovedfokusområder. ProRail AS arbeidsoppgaver inkluderer også stikkprøver av installasjonskontroll.
Start date: 04/2017  Ongoing
Client: Thales Norway AS
 

Verifikasjon av signaltegninger; Moss stasjon


Prosjektets overordnede mål var å prosjektere en total ombygging av Moss stasjon på Østfoldbanens Vestre linje som forberedelse til nytt klasse-B sikringsanlegg og som en del av IC prosjektet Moss-Såstad; inkludert prosjektering av Moss som fjernstyrt stasjon. ProRail AS oppdrag var å konferere og godkjenne signaltegninger i byggeplan og bistå med teknisk støtte.
Start date: 01/2017  Ongoing
Client: Rambøll Norge AS
 

Kabelkartlegging; Drammen-Kobbervik


Kartlegging og registrering av alle kabler på Drammen stasjon og strekningen Drammen-Kobbervik på Vestfoldbanen. Produksjon av kabeldokumentasjon etter sluttført kartlegging. Koordinering mot entreprenører under pågående endringer av Drammens stasjon.
Start date: 06/2016  Ongoing
Client: ECT AS
 

Prosjekteringsledelse og prosjektingeniør; signalprosjekter


Prosjekteringsledelse og prosjektingeniør som arbeider som en del av COWIs prosjekteringsorganisasjon; med fokus på norske tekniske krav og den norske arbeidsprosessen for signal; siden hoveddelen av prosjekteringen blir utført av danske signalingeniører. Inkluderer prosjektering for det nye dobbeltsporet Arna-Bergen på Bergensbanen; og nytt dobbeltspor på IC-strekningene Haug-Fredrikstad og Sarpsborg-Halden på Østfoldbanens vestre linje. Oppdraget inkluderer også prosjektering av midlertidig signalanlegg på Bergen stasjon.
Start date: 02/2016  Ongoing
Client: COWI AS
 

Prosjekteringsledelse signal; IC Nykirke-Barkåker


Prosjekteringsledelse for prosjektering av Hovedplan for signal for ERTMS-anlegget på Intercity-prosjektet Nykirke-Barkåker; en ny dobbeltspor-strekning på Vestfoldbanen. Oppdraget skal følge full prosess for signals arbeidsprosesser. Etter at oppdraget var fullført ble midlertidig anleggsveksel inkludert i oppdraget. Anleggsvekselen skal prosjekteres som midlertidig endring i eksisterende NSI-63 sikringsanlegg.
Start date: 01/2015  Ongoing
Client: ECT AS
 

Prosjekteringsledelse signal; IC Venjar-Sørli


Prosjekteringsledelse og godkjenning av prosjekterte tegninger for signals detaljplan; sikringsanlegg klasse-B for ICE prosjektet Venjar-Sørli; en ny dobbeltsporet strekning på Dovrebanen. Oppdraget skal følge full prosess for signals arbeidsprosesser. Oppdraget omfatter også komplett prosjektering av endringer i ATC-systemet for Siemens signalanlegg på Eidsvoll stasjon; en del av Gardermobanen.
Start date: 01/2015  Ongoing
Client: ECT AS
 

Byggeleder signal Drammen-Kobbervikdalen


Byggeleder for signalanlegg for nye dobbeltspor Drammen-Kobbervikdalen og Drammen-Gulskogen; inklusive store ombygginger av Drammen og Gulskogen stasjoner. I oppdraget inngår: - Bistand med utforming og kontroll av konkurransegrunnlag; samt følge opp prosjektets faseplanlegging - Føre tilsyn og kontroll med ytelsene fra entreprenøren i produksjonsfasen - Sikre rett dokumentflyt med rett kvalitet for alle fasene av prosjektet - Sikre rett kvalitet på sluttkontroll av anlegget før driftsetting av bane etter alle ombygginger i både utvendig og innvendig anlegg. - Optimalisere utførelsen med tanke på ERTMS-programmet
Start date: 06/2019 - End date: 12/2025
Client: Bane NOR SF
 

F-kontroll signal; VICOS Ganddal godsterminal


Innstallasjon; innstallasjons-kontroll og F-kontroll av koblinger for indikering av status for planovergangene på Ganddal godsterminal. Årsaken til oppdraget var manglende funksjonalitet i klasse-B sikringsanlegg på Orstad stasjon. Arbeidet ble utført med personell sertifisert som Sikkerhetskontrollør signal" og "Sluttkontrollør F".
Start date: 01/2018 - End date: 11/2018
Client: Bane NOR SF
 

Sporbytte Solørbanen


Prosjektet gikk ut på å bytte sviller og skinner på en del av Solørbanen med sporombyggingstoget. ProRail sitt oppdrag var å bistå med planlegging av signal-arbeidene; og følge opp underentreprenør; samt signals sluttdokumentasjon.
Start date: 08/2018 - End date: 01/2018
Client: Infranord Norge AS
 

Byggeledelse ATC Kryssingsbarriere


Byggeledelse på vegne av Jernbaneverket for national implementering av ATC Kryssingsbarriere. Oppdraget inkluderte deltakelse ved flere togfrie perioder over hele Norge også med F-kontroll av berørte signalkomponenter og objekter. Oppfølging av flere entreprenører var en daglig del av prosjektet. Også noen tekniske oppgaver ble inkludert i oppdraget ved mangel på ressurser hos oppdragsgiver.
Start date: 08/2014 - End date: 07/2018
Client: Jernbaneverket Signaltjenester
 

F-kontroll og ibruktaging signal; planoverganger Ganddal godsterminal


Oppdraget for Bane NOR omfattet innstallasjonskontroll; F-kontroll og ibruktagelse av 3 stk. W-signaler på planoverganger på Orstad godsterminal. Installasjonen ble utført av andre i 2017 i forbindelse med Thales klasse-B sikringsanlegg på Orstad stasjon. Arbeidet ble utført med personell sertifisert som "Sikkerhetskontrollør signal" og "Sluttkontrollør F".
Start date: 06/2018 - End date: 07/2018
Client: Bane NOR SF
 

ERTMS support team ØØL


ERTMS support service som en del av Jernbaneverket 1. og 2. linje signalstøtte for ERTMS installasjoner på Østfoldbanen Østre linje det første året etter oppstart av ERTMS pilotstrekning. Inkludert telefonstøtte under feil i anlegget og direkte utrykning ved mer alvorlige feil. En del av oppdraget var å representere Bombardier ved oppfølgingsmøter vedrørende vedlikehold og brukergruppemøter med togopperatørene og togledere. I 2018 inkluderte oppdraget utvikling og gjennomføring av 3 kurs i Bombardier Interflo 450-sikringsanlegg for signalpersonell fra Bane NOR; både signalmotører; testledere og systemansvarlige.
Start date: 09/2015 - End date: 04/2018
Client: Bombardier Transportation Sweden AB
 

Forundersøkelse; Logistikknutepunkt for Trondheimsregionen


Prosjektet var en forundersøkelse av mulige tilpasninger av NSI-63 sikringsanlegget på Trondheim stasjon på Dovrebanen for å etablere en terminal som kunne fungere som et logistikknutepunkt for hele regionen. Hovedfokusområde var nødvendige endringerav signalanlegget for å oppnå 600m. lange tog. Det ble raskt konkludert med at det ikke kunne identifisers noen problemer for signalanlegget
Start date: 04/2018 - End date: 04/2018
Client: Multiconsult AS
 

Norwegian ERTMS-pilot Østfoldbanen Østre linje


Det overordnede målet for prosjektet var å etablere den første ERTMS-linjen i Norge på veiene av Jernbaneverket; inkludert et helt nytt signalanlegg; trafikkstyringssystem; tilpasning av operasjonelle regler; vedlikeholdsarbeid og opplæring. ProRails oppdrag var prosjektledelse fra kontrakts-inngåelse til godkjenning av SRS; inkludert norsk funksjonalitet (desember 2012). Etter JBVs godkjenning av SRS var oppdraget prosjektledelsesansvar for alle aktiviteter i Norge og nødvendig deltakelse i aktivitetene; det vil si: Totalansvar for gjennomføringen på anleggsplass; oppfølging av underentreprenør for installasjon NJD AS; del av test-teamene for oppstart av delsystemene; ansvarlig for ibruktaging av akseltellersystemet og systemet for håndholdte terminalene; etablering av vedlikeholdskrav; sikkerhetsansvar og testleder om bord for alle test- og idriftsettingsaktiviteter på anleggsplassen. Etter ibruktaging i august 2015 var ProRails oppdrag oppfølging av anleggets ytelse og problemstillinger; etablering av operasjonelle "work arounds" og deltagelse i installasjon; test og ibruktaging av oppdateringer av systemet med sertifisert "Sluttkontrollør F".
Start date: 01/1970 - End date: 04/2018
Client: Bombardier Transportation Sweden AB
 

Referanseblad Norwegian ERTMS pilot line Østfoldbanen Østre Linje


Østfoldbanen Østre Linje er en 80 km. lang linje gjennom indre Østfold fra Ski til Sarpsborg. Prosjektet tok i august 2015 bruk det nye Europeiske signalsystemet ERTMS for første gang i Norge og omfattet bla.:
 • Etablering og testing av nytt trafikksikkerhetsregelverk for ERTMS-strekninger
 • Ombygging og opprustning av 5 stasjoner
 • Bygging av nytt signalanlegg med ERTMS på 7 stasjoner, 17 veisikringsanlegg og automatisk nivåovergang på 2 tilgrensende stasjoner
 • Opplæring av teknisk og operasjonelt personell
 • Teknisk og operasjonell testing av anlegget med ERTMS-utrustede tog
prorail har bidratt med (April 2011- mars 2018) Bombardier Transportation RCS AB fikk kontrakt med Jernbaneverket på totalt systemansvar for design, prosjektering, installasjon, testing og driftsettelse av det nye ERTMS-systemet. ProRail har for Bombardier hatt følgende ansvar:
 • Ansvar for installasjon og kontraktsgjennomføring i forbindelse med anbud og kontraktsforhandlinger
 • Prosjektledelse fra kontraktsinngåelse til Jernbaneverkets aksept av SRS. Denne fasen omfattet etablering av administrative rutiner, systemdesign, prosjektering av byggeplan og oppstart av installasjon
 • Prosjektledelse og site management for aktiviteter i Norge fra Jernbaneverkets aksept av SRS. Denne fasen omfatter installasjon, funksjonskontroll og sluttkontroll, operativ testing, opplæring, etablering av vedlikeholdsorganisasjon og reservedelslager og gjennomføring av vedlikehold og feilretting
 • Testansvar om bord og sikkerhetsansvar for all testing med testtog: Føreropplæring, typetest av ombordutrustning, trackside commissioning, full scale operational test etc. tilsammen ca. 120 dager testtogkjøring inklusive diverse presentasjonsturer.
 • Sluttkontroll av ulike delsystemer i ERTMS-anlegget.
 • Deltakelse i beredskapsteam for 1. og 2.linje signalvakt på ERTMS-strekningen etter driftsettelsen. Feilsøking og feilretting, samt assistanse ved driftsavvik.
 • Laget og gjennomført repetisjonskurser for signalpersonell (sikkerhetskontrollører, sluttkontrollør F og 2.linje FDV/systemspesialister)
 • Personell med godkjenning som sluttkontrollør F på det nye ERTMS-anlegget.
  Referanser Referanser og ytterligere informasjon er tilgjengelig ved forespørsel: post@prorail.no / tlf. (+47) 950 49 553.
Start date: 01/2011 - End date: 04/2018
 

Anbud for Nasjonal implementeringen av ERTMS


En del av Bombardier Transportation kjerne-team i anbudsprosessen og forhandlinger med Bane NOR for Nasjonal implementering av ERTMS. ProRail AS var ansvarlig for utrullingsplanen; installasjon-; migrasjon- og test-delen av tilbudet for "track-side"-forespørselen. Deltok også i ibruktagings-delen for "track-side"-forespørselen og opplærings-delen for både "track-side" og "onboard". Viktige fokusområder var å lære av erfaringene fra den norske ERTMS Piloten; logistikk for leveranser til underentreprenør; forhandlinger med underentreprenører og elektronisk system for oppfølging av installasjons sjekklister; test-rekorder og tilhørende dokumentasjon.
Start date: 11/2015 - End date: 03/2018
Client: Bombardier Transportation AB
 

Byggeledelse signal SSG Sandnes-Stavanger


Byggeledelse på veiene av Jernbaneverket ved ombygging av signalanleggene på strekningen Klepp-Sandnes-Stavanger/Ganddal godsterminal på Sørlandsbanen. Prosjektet var den første strekningen i den norske klasse B-signalerammeavtalen SignAn. Oppdraget omfattet oppfølging av signalleverandør Thales AS og underentreprenør for installasjon Eltel Networks AS. I tillegg omfattet oppdraget prosjekteringsledelse og delprosjektledelse for andre jernbanetekniske fag (. spor; kontaktledning; sporvekseloppvarming). I noen av prosjektfasene var også installasjonskontroll og F-kontroll både det nye signalsystemet og den eldre NSI-63 sikringsanlegget inkludert i oppdraget. Arbeidet ble utført med sertifisert personell som "Sluttkontrollør F".
Start date: 04/2012 - End date: 03/2018
Client: Jernbaneverket Utbygging
 

Referanseblad SignAn, SSG Sandnes - Stavanger


SSG Sandnes – Stavanger er den første WO i Signal Anskaffelsesprosjektet. Prosjektet innebar å ta i bruk sikringsanlegg på strekningen (Klepp) – Stavanger. Prosjektet gikk ut på å få godkjent og etablert nytt elektronisk sikringsanlegg i påvente av utrullingsprogrammet for ERTMS Norge og omfattet bla.:  
 • Ansvarlig for oppfølging av leverandør for generisk godkjennelse av Thales sikringsanlegg ESTW L90 5.
 • Installere og ta i bruk Thales IL (Interlocking) på Ganddal Godsterminal
 • Installere og ta i bruk Thales IL på 5 stasjoner og 4 blokkposter.
 • Sluttføre andre Jernbanetekniske arbeider som ikke kunne sluttføres i forrige runde.
 • Opplæring av teknisk og operasjonelt personell
  Prorail AS har hatt følgende oppdrag for Jernbaneverket: Thales fikk kontrakt med Jernbaneverket som omfatter totalt systemansvar for prosjektering, installasjon, testing og driftsettelse av det nye sikringsanlegget. ProRail hadde for Jernbaneverket følgende ansvar:
 • Planlegging og oppfølging av føringsveier for kabel
 • Daglig oppfølging av Thales og deres underentreprenører sine installasjonsarbeider
 • Ansvar for oppfølging av prosjekterende for jernbanetekniske arbeider dobbeltsporet Sandnes – Stavanger.
 • Deltagelse i flere analyser, workshoper og avklarende møter med Thales i fbm generisk godkjenning.
 • Deltagelse i flere analyser, workshoper og avklarende møter med Teknologi, Trafikk etc. i fbm generisk og spesifikk godkjenning.
 • Oppfølging av Thales på site. Dette gjelder planlegging av installasjon og gjennomføring av denne.
 • Oppfølging av Thales testregime på site. Dette omfatter installasjonskontroll, funksjonskontroll og sluttkontroll, operativ testing.
    Referanser Referanser og ytterligere informasjon er tilgjengelig ved forespørsel: post@prorail.no / tlf. (+47) 950 49 553.
Start date: 04/2012 - End date: 03/2018
 

Idriftsettelse av oppgraderte sporfelt; Oslo S


F-kontroll og ibruktaging av 22 oppgraderte sporfelt; kabler og 7 AS-skap som en del av fornyelsesprosjektet for Oslo S. Objektene er del av NSB-77 sikringsanlegg på Oslo S og arbeidet ble utført av personell sertifisert som "Sluttkontrollør F".
Start date: 08/2017 - End date: 01/2017
Client: Eltel Networks AS
 

Ombygging Orstad sidespor og Klepp stasjon


I forbindelse med idriftssettelse av Thales klasse-B sikringsanlegg måtte det utføres midlertidige endringer eksisterende sikringsanlegg; da det skulle kjøres godstog i periodene med sluttføring av installasjonen; pre-SAT og SAT. ProRail AS oppdrag var installasjon; F-kontroll og fjerning av midlertidig anlegg etter at nytt sikringsanlegg var tatt i bruk. Arbeidet ble utført i to separate faser med personell sertifisert som Sikkerhetskontrollør signal" og "Sluttkontrollør F".
Start date: 06/2017 - End date: 09/2017
Client: Infranord Norge AS
 

F-kontroll signal; Oslo S; RIV-RE Follobanen


Prosjektets hovedoppgave er å gjøre tilpasninger på østlige deler av Oslo S som muliggjør bygging av den nye Follobanen. ProRail AS oppdrag var å gjøre F-kontroll på de berørte utvendige objekter for NSB-77 sikringsanlegg. Arbeidet ble utført med personell sertifisert som "Sluttkontrollør F".
Start date: 07/2017 - End date: 07/2017
Client: Baneservice AS
 

Bygge- og prosjekteringsledelse; signal UHN Holm-Nykirke


Signalfaglig byggeledelse og prosjektingeniør på veiene av Jernbaneverket for nytt dobbeltspor på strekningen mellom Holm og Nykirke på Vestfoldbanen. Prosjektet var del av SignAn; den norske klasse B-signalerammeavtalen. Oppdraget omfattet oppfølging av signalleverandør Thales AS og underentreprenører for installasjon. Oppdraget omfattet også oppfølging av Bombardier Transportation ved ombygging av eksisterende EBILock sikringsanlegg; inkludert underentreprenør. Installasjonskontroll og F-kontroll ved flere faser i prosjektet inngikk også i ProRails oppdrag. Arbeidet ble utført med sertifisert personell som "Sluttkontrollør F".
Start date: 01/2014 - End date: 05/2017
Client: Jernbaneverket Signaltjenester
 

Byggeledelse signal Follobanen Oslo S


Byggeledelse for signaldelen av prosjektet som modifiserer Oslo S som forberedelse til Follobanen (RIV-RE). Oppfølging av entreprenør Baneservice på veiene av Jernbaneverket. Oppfølging av tegningsleveranser. Ombygging av NSB-77 sikringsanlegg og utvendige objekter var også inkludert i oppdraget.
Start date: 06/2014 - End date: 05/2017
Client: Jernbaneverket Signaltjenester
 

Referanseblad UHN Holm - Nykirke


På Vestfoldbanen bygger Jernbaneverket ny jernbane med dobbeltspor på strekningen fra Holm til Nykirke. I nord grenser strekningen mot eksisterende dobbeltspor på Sandeparsellen, og i sør grenser strekningen mot Nykirke krysningsspor. Total lengde på nytt dobbeltspor er 14,2 km. 12,4 km ligger i tunnel og Holmestrand st. er bygget inne i tunnelen. Sikringsanlegget som bygges er ESTW L90 5, et klasse B signalanlegg med optiske signaler levert av Thales. Det utføres også endringer i eksisterende sikringsanlegg Ebilock 950 fra Bombardier. Strekningen settes i drift november 2016.   Prorail AS har hatt følgende oppdrag for Jernbaneverket: Byggeleder signal:
 • Planlegging og oppfølging av føringsveier for kabel
 • Daglig oppfølging av Thales og deres underentreprenører sine installasjonsarbeider
 • Oppfølging av Bombardier og deres underentreprenører sine installasjonsarbeider ved endring av eksisterende sikringsanlegg Ebilock 950
 • Oppfølging av Norsk Jernbanedrift for diverse mindre oppdrag og endringer i eksisterende sikringsanlegg
 • Avholde byggemøter
 • Utarbeide kontrollplan og følge opp denne
 • Koordinering mot andre jernbanetekniske fag
 • Oppfølging av Thales installasjonskontroll
 • Oppfølging av sluttkontroll
  Prosjektingeniør signal:
 • Bistå prosjektleder, prosjekteringsleder signal og RAMS-rådgiver med faglig støtte
 • Prosjektering og konferering av signaltegninger
 • Delta på tekniske møter med Thales og Bombardier
 • Ta mottakskontroll av tegninger og dokumenter fra Thales og Bombardier
 • Holde oversikt over endringer og gjeldende revisjoner på tegninger og dokumenter
 • Oppfølging av endringer mot TTG og teknologi
 • Bistå byggeleder med tegninger og dokumentasjon
 • Delta på sluttkontroll
  Referanser Referanser og ytterligere informasjon er tilgjengelig ved forespørsel: post@prorail.no / tlf. (+47) 950 49 553.
Start date: 01/2014 - End date: 05/2017
 

Prosjektering av signalanlegg; Østensjøbanen


Underleverandør for prosjektering av signalanlegget for opprusting av t-banens Østensjøbanen. Oppfølging i installasjonsfasen og prosjektering av "as-built" og vedlikeholdsdokumentasjon for sluttkunde KTPAS.
Start date: 06/2014 - End date: 02/2017
Client: ECT AS
 

Prosjektering; signal Bergen-Fløen


Konferering og godkjenning av signaltegninger for bygging av nytt dobbeltspor på strekningen Bergen-Fløen på Bergensbanen.
Start date: 12/2015 - End date: 12/2016
Client: COWI AS
 

F-kontroll signal; FATC Jessheim-Eidsvoll


Prosjektets hovedoppgave var å oppgradere signalanleggene på 5 stasjoner på Hovedbanen; og oppgradere ATC-systemet fra DATC til FATC på hele delen av strekningen. ProRail AS oppdrag besto i kvalitetsrevisjon av signalentreprenør; feilretting og F-kontroll av 5 stasjoner med NSI-63 sikringsanlegg og tilliggende blokkstrekninger i løpet av 10 dagers togfri periode. Arbeidet ble utført med personell sertifisert som "Sluttkontrollør F".
Start date: 09/2016 - End date: 12/2016
Client: Infranord Norge AS
 

Kabelkartlegging; Oslo S Follobanen


Kartlegging og registrering av alle kabler på Oslo S relatert til byggingen av Follobanen. Produksjon av kabeldokumentasjon etter sluttført kartlegging.
Start date: 08/2015 - End date: 06/2016
Client: ECT AS
 

Prosjektering og ibruktaging; signal Ski stasjon


I forbindelse med bygging av ny veibro over stasjonsområdet; som en del av Follobane-prosjektet; måtte deler av utvendig signalanlegg flyttes. ProRail AS oppdrag var å prosjektere endringene; prosjektere ibruktagingsplan og utføre F-kontroll og ta i bruk endringene. Ski stasjon er en grensestasjon på Østfoldbanen hvor Vestre linje og Østre linje med ERTMS skiller lag. Arbeidet ble utført med personell sertifisert som "Sluttkontrollør F".
Start date: 01/2016 - End date: 06/2016
Client: NRC Rail AS
 

Referanseblad Innføring Oslo S Follobanen


Follobaneprosjektet er det største samferdselsprosjekt i Norge og får landets hittil lengste jernbanetunnel. Mellom Oslo S og den lange tunnelen må byggingen av Follobanen tilpasses annen togtrafikk inn og ut av hovedstaden. Banen bygges med forbindelse til flere sporplattformer uten å komme i konflikt med annen trafikk. Banen bygges med Thales sikringsanlegg og delprosjektet omhandler etablering av nytt anlegg og signalteknisk grensesnitt mot eksisterende signalanlegg på Oslo S. Delprosjektet Follobanen IOS Signal omfatter:
 • Kartlegging av eksisterende signalteknisk infrastruktur
 • Faseomlegginger midlertidig/nytt anlegg
 • Grensesnitt mot eksisterende signalanlegg
 • Testing og driftsetting
  Prorail har bidratt med:    Prorail fikk kontrakt med Jernbaneverket om byggeledelse av innvendig signalarbeider på Oslo S og oppfølging av flere kontrakter knyttet til signaltekniske arbeider i dette prosjektet. ProRail med underleverandør RailCap har hatt følgende ansvar:  
 • Ansvar for oppfølging av installasjon og kontraktsgjennomføring av ulike aktiviteter og aktører
 • Påse at rådgivere og entreprenører samarbeider på en best mulig måte
 • Behandle og bidra til løsninger til signaltekniske utfordringer som måtte oppstå i prosjektet
 • Gjennomføre byggemøter og befaringer
 • Koordineringsansvar mot tilstøtende entrepriser
 • Rapportere til delprosjektleder (økonomi, fremdrift, kvalitet, HMS etc)
  Referanser og ytterligere informasjon er tilgjengelig ved forespørsel: post@prorail.no / tlf. (+47) 950 49 553.
Start date: 08/2015 - End date: 06/2016
 

Kvalitetskontroll av signalprosjektering; Tøyen t-bane stasjon Oslo


3. parts kvalitetskontroll av signaltegninger for endringer på Tøyen t-bane stasjon i Oslo.
Start date: 02/2016 - End date: 04/2016
Client: ECT AS
 

Prosjektingeniør; signal UAB Arna-Bergen


Prosjektingeniør på vegne av Jernbaneverket under prosjektering av signalanlegget for den nye dobbeltsporsjonen mellom Arna og Bergen på Bergensbanen. Oppdraget inkluderte både midlertidige signalinstallasjoner og nytt klasse-B anlegg levert av Thales som del av rammeavtalen SignAn.
Start date: 03/2015 - End date: 01/2016
Client: Jernbaneverket Signaltjenester
 

F-kontroll signal; Koppang stasjon


F-kontroll etter endringer i planovergang og NSB-84 sikringsanlegg på Koppang stasjon på Rørosbanen.
Start date: 05/2015 - End date: 12/2015
Client: Baneservice AS
 

F-kontroll signal; Sarpsborg-Berg


F-kontroll av signalanleggene på strekningen Sarpsborg-Berg på Østfoldbanen; etter signal-arbeid i forbindelse med forberedende renseverk. Installasjonen og ibruktaging ble gjort i flere faser. Ombyggingen inkluderte nye kabler; sporfelt og AS-skap for Skjeberg; Ingedal og Berg stasjoner; inkludert linjeblokk mellom stasjonene.
Start date: 05/2015 - End date: 01/2015
Client: Baneservice AS
 

F-kontroll CTC Ofotbanen


F-kontroll av NSI-63 sikingsanlegg under installasjon av nytt fjernstyringsanlegg på Ofotbanen. Installasjonskontroll inngikk i oppdraget og arbeidet pågikk i flere faser og ble utført av personell som er sertifisert som "Sluttkontrollør F".
Start date: 06/2014 - End date: 07/2015
Client: Jernbaneverket Signaltjenester
 

F-kontroll signal; Ski stasjon


Planlegging; installasjonskontroll og F-kontroll av ombygging av signalanlegget på Ski stasjon på Østfoldbanen. F-kontrollen ble utført som en del av ibruktaging av det reduserte Ski stasjon; som muliggjorde bygging av Follobanen. Arbeidet ble utført med sertifisert personell som Sikkerhetskontrollør signal" og "Sluttkontrollør F".
Start date: 11/2014 - End date: 05/2015
Client: Baneservice AS
 

Installasjon av nytt forsignal Klepp stasjon


Anleggsledelse; installasjon; installasjonskontroll og F-kontroll av nytt forsignal på Klepp stasjon i forbindelse med ibruktaging av nytt klasse-B sikringsanlegg på strekningen (Klepp)-Stavanger på Sørlandsbanen. Arbeidet ble utført i to separate faser med personell sertifisert som Sikkerhetskontrollør signal" og "Sluttkontrollør F".
Start date: 04/2015 - End date: 04/2015
Client: Infranord Norge AS
 

Kvalitetskontroll; signalprosjektering Sandnes-Stavanger


Konferering og godkjenning av signaltegninger for dobbeltsporet mellom Sandnes og Stavanger på Sørlandsbanen.
Start date: 01/2015 - End date: 04/2015
Client: COWI AS
 

Installasjon Norwegian ERTMS Pilot line


Installsjon og installasjonskontroll ved sluttføringen av installasjonen av nytt Bombardier Interflo 450 sikringsanlegg på Østfoldbanen Østre linje. Arbeidet ble utført med sertifisert personell som Sikkerhetskontrollør signal".
Start date: 01/2015 - End date: 03/2015
Client: NJD AS
 

Anleggsledelse signal JBT-91 Ski stasjon


Første kontrakt inkludert signalarbeid for det norske delen av det svenske firmaet Infranord AB etter etablering i Norge. Da Infranord ikke hadde signalpersonell sertifisert i Norge ble ProRail AS kontaktet for anleggsledelse for signaldelen av kontrakten; innvendig installasjon i tekniske byggninger og installasjonskontroll og F-kontroll for NSI-63 sikringsanlegg på Ski stasjon på Østfoldbanen. Ombyggingen av Ski stasjon ble gjort i lopet av flere togfrie perioder og fler faser. Prosjektet inkluderte også etablering av nytt hensettingsområde for lokaltog.
Start date: 12/2012 - End date: 02/2015
Client: Infranord Norge AS
 

Generisk vedlikehold Oslo S; Drammensbanen og Spikkestadbanen


Tilstandskontroll; testing; justering og korreksjon av avvik i signalsystemer av typen NSB-94; NSI-63 og NSB-77 på deler av Oslo S og hele Spikkestadbanen og Drammenbanen. Arbeidet ble utført med sertifisert personell som Sikkerhetskontrollør signal" og "Sluttkontrollør F".
Start date: 03/2012 - End date: 01/2015
Client: Jernbaneverket Bane Øst
 

F-kontroll signal; Østfoldbanen Østre linje


Som forberedelser til det norske ERTMS Pilot-projektet ble 5 av stasjonene på banen ombygd for å muliggjøre fjernstyring. Oppdraget innebar komplett F-kontroll av de 5 stasjonene; innvendig anlegg av typen eldre NSI og utvendig anlegg. Flere planovergangsanlegg inngikk også i oppdraget; både eldre rele-anlegg og grensesnitt mot nye BUES-2000 anlegg. Arbeidet ble utført med sertifisert personell som "Sluttkontrollør F".
Start date: 07/2014 - End date: 12/2014
Client: Baneservice AS
 

Byggeledelse elektro Lambertseterbanen


Avrop på vår rammeavtale med KTPAS. Teknisk byggeledelse under ombyggingen av t-banen Lambertseterbanen. Produksjon av anbudsdokumentasjon og forhandling med tilbudsgivere; teknisk oppfølging av entreprenører under installasjon; testing av signalanlegg og produksjon av vedlikeholdsdokumentasjon. Omfattet alle elektriske systemer på t-banen.
Start date: 03/2012 - End date: 11/2014
Client: Kollektivtransport-produksjon AS (KTPAS)
 

Kontroll av signaltegninger for Oslo S


Kvalitetskontroll og oppdatering av ca. 2.800 signaltegninger for Oslo S; inkludert omkringliggende signalanlegg som Skøyen; Nationaltheateret; Oslo -tunnelen; Lodalen og Loenga. Mange ombygginger i løpet av de siste årene hadde ført til flere "as-built"-versjoner av dokumentasjonen; og arbeidsoppgaven besto i å lage korrekt "FDV"-status for all dokumentasjon. Kontrollen gjaldt både innvendig sikringsanlegg; NSB-77; og utvendige objekter. Nye reletabeller og dokumentasjon for mellomkoblinger ble laget. Arbeidsoppgaven besto også av å klargjøre dokumentasjon for pågående prosjekter.
Start date: 01/2011 - End date: 03/2014
Client: Jernbaneverket Bane Øst
 

Diverse F-kontroller av signalanlegg


F-kontroll av signalanlegg for diverse prosjekter - Øyakrysset planovergang Larvik; FATC Drammen; Follobanen Oslo S.
Start date: 09/2011 - End date: 08/2013
Client: Jernbaneverket Utbygging
 

Byggeledelse signal Voss stasjon


Byggeledelse på veiene av Jernbaneverket vedrørende endringer/ombygging på Voss stasjon. Inkluderte også funksjonskontroll av signalobjekter i togfrie perioder.
Start date: 06/2012 - End date: 04/2013
Client: Jernbaneverket Utbygging
 

F-kontroll signal Movatn stasjon


F-kontroll av innvendig anlegg av NSI-63 sikringsanlegg på Movatn stasjon på Gjøvikbanen. En del av landsomfattende modifikasjoner av ATC-systemet.
Start date: 02/2013 - End date: 02/2013
Client: Baneservice AS
 

F-kontroll signal Stjørdal stasjon


Installasjonskontroll og F-kontroll av endringer i NSI-63 sikringsanlegg på Stjørdal stasjon.
Start date: 09/2012 - End date: 01/2012
Client: Leonhard Weiss Gmbh
 

Hjuksebø-Notodden; Tinnosbanen


Assisterende Prosjektledelse for signalarbeider på strekningen Hjuksebø-Notodden. Inkluderte installasjon av Siemens akselteller system; FATC og ombygging av NSI-63 sikringsanlegg til fjernstyrt strekning Hjuksebø-Notodden. Oppdraget besto av å følge opp entreprenøren NJD AS; godkjenningsprosessen mot Statens Jernbanetilsyn; risk-analyser og RAMS-prosessen.
Start date: 03/2011 - End date: 09/2012
Client: Jernbaneverket Bane Øst
 

Bytte av signalkabler Oslo S


Planlegging; assistanse ved aktiviteter som krever sertifisert signalpersonell; arbeid i tekniske rom; F-kontroll for entreprenør uten eget signalpersonal for utskifting av signalkabler og AS-skap i Oslo-tunnelen; en del av NSB-77 sikringsanlegget til Oslo S.
Start date: 11/2011 - End date: 07/2012
Client: Otera Samferdsel AS
 

F-kontroll av signalanlegget Dilling-Fredrikstad.


F-kontroll av signalanlegget på Østfoldbanen; strekningen Dilling-Fredrikstad; etter signal-arbeid i forbindelse med forberedende renseverk. Installasjonen og ibruktaging ble gjort i flere faser. Ombyggingen inkluderte nye kabler; sporfelt og AS-skap for Dilling; Råde og Onsøy stasjoner; inkludert linjeblokk mellom stasjonene. Oppdraget inkluderte også funksjonstest av drivmaskiner på Drammen stasjon.
Start date: 04/2011 - End date: 06/2012
Client: El-Connection AS
 

F-kontroll av signalanlegg Brattøra Trondheim stasjon


Installasjonskontroll og F-kontroll av NSI-63 sikringsanlegg på Trondheim stasjon. Oppdraget ble utført av personell sertifisert som "Sluttkontrollør F" i flere faser av prosjektet NAV Brattøra.
Start date: 01/2012 - End date: 05/2012
Client: Jernbaneverket Utbygging
 

Tønsberg-Barkåker; byggeledelse Signal


Jernbaneverkets byggeleder for installasjon; test og ibruktaging av signalanlegget for nytt dobbeltspor på Vestfoldbanen - Tønsberg-Barkåker. Oppfølging av utvendig og innvendig installasjon; entreprenør var NJD; oppfølging av JBVs interne leveranser av prosjekterte tegninger; dokumenter samt oppfølging av test og ibruktaging.
Start date: 05/2011 - End date: 03/2012
Client: Jernbaneverket Utbygging
 

Anbud for SignAn - signalsystem klasse B


SignAn var et anbud på rammeavtale for levering av klasse B signalsystemer til Jernbaneverket. ProRail AS deltok i Bombardier Transportation anbuds-team. Oppdraget var planlegging av utrulling; valg av underentreprenør for installasjon og materiellplanlegging for utvendige objekter. Anbudsprosessen resulterte i en kontrakt for Bombardier som reservekontraktør for den vinnende tilbyder. Bombardier endte også med å levere FATC-systemet for rammeavtalen.
Start date: 01/2012 - End date: 02/2012
Client: Bombardier Transportation AS
 

Anbud for "the Norwegian ERTMS-pilot Østfoldbanen Østre linje"


ProRail var en del av det vinnende anbuds-teamet til Bombardier Transportation under anbudsprosessen og forhandlinger med Jernbaneverket for den norske ERTMS-piloten. Hovedfokuset for ProRail AS i anbuds-teamet var Prosjektledelse og planlegging av installasjonen.
Start date: 04/2011 - End date: 11/2011
Client: Bombardier Transportation AB
 

Opplæring i prosjekteringsprosess og krav


Opplæring av danske signalingeniører i Norsk signalsteknisk prosess og tekniske krav til norske ingeniørkontrakter mot Jernbaneverket.
Start date: 08/2011 - End date: 11/2011
Client: Atkins AS
 

Anbud for det danske ERTMS-programmet "Fjernbane"


Gjennomgang av anbudsdokumentasjon for installasjon/underleverandører og utrullingsprosessen. En del av Bombardier Transportation utvidet anbudlsteam i løpet av BAFO-fasen av anbudet.
Start date: 07/2011 - End date: 09/2011
Client: Bombardier Transportation AB
 

F-kontroll av signalanlegg etter sporarbeider i Oslo-området


F-kontroll med sertifisert "Sluttkontrollør F" av signalanlegg etter sporarbeid som svillebytte; bytte av isolerte skjøter og sporvekselbytte.
Start date: 05/2011 - End date: 05/2011
Client: RailCom AS
 

Lokalt kontrollsystem for omlegging av drivmaskiner på Majorstua stasjon


Prosjektering av lokalt kontrollsystem for omlegging av drivmaskiner for skifteområdet til KTPAS på Majorstua stasjon. Anleggsledelse for byggefasen og test av systemet.
Start date: 11/2010 - End date: 02/2011
Client: RailCom AS
 

Anleggsledelse/kvalitetskontroll T-bane Nationaltheateret-Majorstua


Anleggsledelse og installasjonskontroll av utvendige signalobjekter ved ombygging av signalanlegget i tunellen mellom Nationaltheateret og Majorstua stasjoner.
Start date: 12/2010 - End date: 01/2011
Client: Baneservice AS
 

Byggeleder Signal Drammen stasjon


Byggeledelse for ombygging av signalanlegget på Drammen stasjon i forbindelse med Flytog til Drammen stasjon.
Start date: 01/2010 - End date: 01/2011
Client: Jernbaneverket Utbygging
 

Gevingåsen; nytt signalanlegg


Ny tunnel "Gevingåsen" på Nordlandsbanen. Anleggsledelse i testfasen av prosjektet. F-kontroll av signalanlegget med sertifisert "Sluttkontrollør F".
Start date: 01/2010 - End date: 12/2010
Client: Strukton Rail AS
 

Bistand til anbudsregning for signalkontrakt på Dovrebanen


Deltakelse i anbudsgruppen for signalforespørsel for Dovrebanen.
Start date: 11/2010 - End date: 11/2010
Client: Veidekke Entreprenør AS
 

Drivmaskiner Majorstua stasjon


Justering og test av drivmaskiner på Majorstua stasjon. Ebilock-850 sikringsanlegg / Ebiswitch og JEA-70 drivmaskiner.
Start date: 01/2010 - End date: 01/2010
Client: RailCom AS
 

Signalteknisk F-kontroll på Trondheim stasjon


F-kontroll med sertifisert "Sluttkontrollør F" av nye signaler for Skansen hevebru på Trondheim stasjon; Dovrebanen.
Start date: 01/2010 - End date: 01/2010
Client: Strukton Rail AS