Referanseblad UHN Holm – Nykirke

På Vestfoldbanen bygger Jernbaneverket ny jernbane med dobbeltspor på strekningen fra Holm til Nykirke. I nord grenser strekningen mot eksisterende dobbeltspor på Sandeparsellen, og i sør grenser strekningen mot Nykirke krysningsspor. Total lengde på nytt dobbeltspor er 14,2 km. 12,4 km ligger i tunnel og Holmestrand st. er bygget inne i tunnelen.

Sikringsanlegget som bygges er ESTW L90 5, et klasse B signalanlegg med optiske signaler levert av Thales. Det utføres også endringer i eksisterende sikringsanlegg Ebilock 950 fra Bombardier. Strekningen settes i drift november 2016.

 

Prorail AS har hatt følgende oppdrag for Jernbaneverket:

Byggeleder signal:

 • Planlegging og oppfølging av føringsveier for kabel
 • Daglig oppfølging av Thales og deres underentreprenører sine installasjonsarbeider
 • Oppfølging av Bombardier og deres underentreprenører sine installasjonsarbeider ved endring av eksisterende sikringsanlegg Ebilock 950
 • Oppfølging av Norsk Jernbanedrift for diverse mindre oppdrag og endringer i eksisterende sikringsanlegg
 • Avholde byggemøter
 • Utarbeide kontrollplan og følge opp denne
 • Koordinering mot andre jernbanetekniske fag
 • Oppfølging av Thales installasjonskontroll
 • Oppfølging av sluttkontroll

 

Prosjektingeniør signal:

 • Bistå prosjektleder, prosjekteringsleder signal og RAMS-rådgiver med faglig støtte
 • Prosjektering og konferering av signaltegninger
 • Delta på tekniske møter med Thales og Bombardier
 • Ta mottakskontroll av tegninger og dokumenter fra Thales og Bombardier
 • Holde oversikt over endringer og gjeldende revisjoner på tegninger og dokumenter
 • Oppfølging av endringer mot TTG og teknologi
 • Bistå byggeleder med tegninger og dokumentasjon
 • Delta på sluttkontroll

 

Referanser

Referanser og ytterligere informasjon er tilgjengelig ved forespørsel: post@prorail.no / tlf. (+47) 950 49 553.

Referanseblad SignAn, SSG Sandnes – Stavanger

SSG Sandnes – Stavanger er den første WO i Signal Anskaffelsesprosjektet. Prosjektet innebar å ta i bruk sikringsanlegg på strekningen (Klepp) – Stavanger. Prosjektet gikk ut på å få godkjent og etablert nytt elektronisk sikringsanlegg i påvente av utrullingsprogrammet for ERTMS Norge og omfattet bla.:

 

 • Ansvarlig for oppfølging av leverandør for generisk godkjennelse av Thales sikringsanlegg ESTW L90 5.
 • Installere og ta i bruk Thales IL (Interlocking) på Ganddal Godsterminal
 • Installere og ta i bruk Thales IL på 5 stasjoner og 4 blokkposter.
 • Sluttføre andre Jernbanetekniske arbeider som ikke kunne sluttføres i forrige runde.
 • Opplæring av teknisk og operasjonelt personell

 

Prorail AS har hatt følgende oppdrag for Jernbaneverket:

Thales fikk kontrakt med Jernbaneverket som omfatter totalt systemansvar for prosjektering, installasjon, testing og driftsettelse av det nye sikringsanlegget.

ProRail hadde for Jernbaneverket følgende ansvar:

 • Planlegging og oppfølging av føringsveier for kabel
 • Daglig oppfølging av Thales og deres underentreprenører sine installasjonsarbeider
 • Ansvar for oppfølging av prosjekterende for jernbanetekniske arbeider dobbeltsporet Sandnes – Stavanger.
 • Deltagelse i flere analyser, workshoper og avklarende møter med Thales i fbm generisk godkjenning.
 • Deltagelse i flere analyser, workshoper og avklarende møter med Teknologi, Trafikk etc. i fbm generisk og spesifikk godkjenning.
 • Oppfølging av Thales på site. Dette gjelder planlegging av installasjon og gjennomføring av denne.
 • Oppfølging av Thales testregime på site. Dette omfatter installasjonskontroll, funksjonskontroll og sluttkontroll, operativ testing.

 

 

Referanser

Referanser og ytterligere informasjon er tilgjengelig ved forespørsel: post@prorail.no / tlf. (+47) 950 49 553.

Referanseblad Norwegian ERTMS pilot line Østfoldbanen Østre Linje

Østfoldbanen Østre Linje er en 80 km. lang linje gjennom indre Østfold fra Ski til Sarpsborg. Prosjektet tok i august 2015 bruk det nye Europeiske signalsystemet ERTMS for første gang i Norge og omfattet bla.:

 • Etablering og testing av nytt trafikksikkerhetsregelverk for ERTMS-strekninger
 • Ombygging og opprustning av 5 stasjoner
 • Bygging av nytt signalanlegg med ERTMS på 7 stasjoner, 17 veisikringsanlegg og automatisk nivåovergang på 2 tilgrensende stasjoner
 • Opplæring av teknisk og operasjonelt personell
 • Teknisk og operasjonell testing av anlegget med ERTMS-utrustede tog

prorail har bidratt med (April 2011- mars 2018)

Bombardier Transportation RCS AB fikk kontrakt med Jernbaneverket på totalt systemansvar for design, prosjektering, installasjon, testing og driftsettelse av det nye ERTMS-systemet.

ProRail har for Bombardier hatt følgende ansvar:

 • Ansvar for installasjon og kontraktsgjennomføring i forbindelse med anbud og kontraktsforhandlinger
 • Prosjektledelse fra kontraktsinngåelse til Jernbaneverkets aksept av SRS. Denne fasen omfattet etablering av administrative rutiner, systemdesign, prosjektering av byggeplan og oppstart av installasjon
 • Prosjektledelse og site management for aktiviteter i Norge fra Jernbaneverkets aksept av SRS. Denne fasen omfatter installasjon, funksjonskontroll og sluttkontroll, operativ testing, opplæring, etablering av vedlikeholdsorganisasjon og reservedelslager og gjennomføring av vedlikehold og feilretting
 • Testansvar om bord og sikkerhetsansvar for all testing med testtog: Føreropplæring, typetest av ombordutrustning, trackside commissioning, full scale operational test etc. tilsammen ca. 120 dager testtogkjøring inklusive diverse presentasjonsturer.
 • Sluttkontroll av ulike delsystemer i ERTMS-anlegget.
 • Deltakelse i beredskapsteam for 1. og 2.linje signalvakt på ERTMS-strekningen etter driftsettelsen. Feilsøking og feilretting, samt assistanse ved driftsavvik.
 • Laget og gjennomført repetisjonskurser for signalpersonell (sikkerhetskontrollører, sluttkontrollør F og 2.linje FDV/systemspesialister)
 • Personell med godkjenning som sluttkontrollør F på det nye ERTMS-anlegget.

 

Referanser

Referanser og ytterligere informasjon er tilgjengelig ved forespørsel: post@prorail.no / tlf. (+47) 950 49 553.

Sporbytte Solørbanen

Prosjektet gikk ut på å bytte sviller og skinner på en del av Solørbanen med sporombyggingstoget. ProRail sitt oppdrag var å bistå med planlegging av signal-arbeidene; og følge opp underentreprenør; samt signals sluttdokumentasjon.

Signal Oslo S; EPC Railway Systems Follobanen

Infranord Norge vant kontrakten EPC Railway System Oslo S; med oppdrag å prosjektere; installere; teste og idriftsette alle permanente tilpasninger av Oslo S for den nye Follobanens dobbeltspor. Sporarbeid; kontaktledning; telecom; lavspent; høyspent og signal er inkludert i oppdraget. ProRail AS oppdrag er prosjektering av signalkomponenter for innkjøp og installasjon; prosjekt- og anleggsledelse for signals del av prosjektet bistå i valg av underentreprenører; installasjonskontroll og F-kontroll av signalanlegget. NSB-77 sikringsanlegg vil bli ombygd og vil grense til det nye Thales klasse-B sikringsanlegget ved nye Hovedinnkjørsignaler for Oslo S i den nye Follobanetunellen. Det vil bli idriftssetting i flere faser og ender med ibruktaging av den nye Follobanen i 2021. Prosjektet krever høy kapasitet på personell med godkjent sertifisering for signal.

Norwegian ERTMS-pilot Østfoldbanen Østre linje

Det overordnede målet for prosjektet var å etablere den første ERTMS-linjen i Norge på veiene av Jernbaneverket; inkludert et helt nytt signalanlegg; trafikkstyringssystem; tilpasning av operasjonelle regler; vedlikeholdsarbeid og opplæring. ProRails oppdrag var prosjektledelse fra kontrakts-inngåelse til godkjenning av SRS; inkludert norsk funksjonalitet (desember 2012). Etter JBVs godkjenning av SRS var oppdraget prosjektledelsesansvar for alle aktiviteter i Norge og nødvendig deltakelse i aktivitetene; det vil si: Totalansvar for gjennomføringen på anleggsplass; oppfølging av underentreprenør for installasjon NJD AS; del av test-teamene for oppstart av delsystemene; ansvarlig for ibruktaging av akseltellersystemet og systemet for håndholdte terminalene; etablering av vedlikeholdskrav; sikkerhetsansvar og testleder om bord for alle test- og idriftsettingsaktiviteter på anleggsplassen. Etter ibruktaging i august 2015 var ProRails oppdrag oppfølging av anleggets ytelse og problemstillinger; etablering av operasjonelle “work arounds” og deltagelse i installasjon; test og ibruktaging av oppdateringer av systemet med sertifisert “Sluttkontrollør F”.

Ombygging Orstad sidespor og Klepp stasjon

I forbindelse med idriftssettelse av Thales klasse-B sikringsanlegg måtte det utføres midlertidige endringer eksisterende sikringsanlegg; da det skulle kjøres godstog i periodene med sluttføring av installasjonen; pre-SAT og SAT. ProRail AS oppdrag var installasjon; F-kontroll og fjerning av midlertidig anlegg etter at nytt sikringsanlegg var tatt i bruk. Arbeidet ble utført i to separate faser med personell sertifisert som Sikkerhetskontrollør signal” og “Sluttkontrollør F”.

Prosjektering og ibruktaging; signal Ski stasjon

I forbindelse med bygging av ny veibro over stasjonsområdet; som en del av Follobane-prosjektet; måtte deler av utvendig signalanlegg flyttes. ProRail AS oppdrag var å prosjektere endringene; prosjektere ibruktagingsplan og utføre F-kontroll og ta i bruk endringene. Ski stasjon er en grensestasjon på Østfoldbanen hvor Vestre linje og Østre linje med ERTMS skiller lag. Arbeidet ble utført med personell sertifisert som “Sluttkontrollør F”.

F-kontroll signal; Sarpsborg-Berg

F-kontroll av signalanleggene på strekningen Sarpsborg-Berg på Østfoldbanen; etter signal-arbeid i forbindelse med forberedende renseverk. Installasjonen og ibruktaging ble gjort i flere faser. Ombyggingen inkluderte nye kabler; sporfelt og AS-skap for Skjeberg; Ingedal og Berg stasjoner; inkludert linjeblokk mellom stasjonene.