Referanseblad Norwegian ERTMS pilot line Østfoldbanen Østre Linje

Østfoldbanen Østre Linje er en 80 km. lang linje gjennom indre Østfold fra Ski til Sarpsborg. Prosjektet tok i august 2015 bruk det nye Europeiske signalsystemet ERTMS for første gang i Norge og omfattet bla.:

 • Etablering og testing av nytt trafikksikkerhetsregelverk for ERTMS-strekninger
 • Ombygging og opprustning av 5 stasjoner
 • Bygging av nytt signalanlegg med ERTMS på 7 stasjoner, 17 veisikringsanlegg og automatisk nivåovergang på 2 tilgrensende stasjoner
 • Opplæring av teknisk og operasjonelt personell
 • Teknisk og operasjonell testing av anlegget med ERTMS-utrustede tog

prorail har bidratt med (April 2011- mars 2018)

Bombardier Transportation RCS AB fikk kontrakt med Jernbaneverket på totalt systemansvar for design, prosjektering, installasjon, testing og driftsettelse av det nye ERTMS-systemet.

ProRail har for Bombardier hatt følgende ansvar:

 • Ansvar for installasjon og kontraktsgjennomføring i forbindelse med anbud og kontraktsforhandlinger
 • Prosjektledelse fra kontraktsinngåelse til Jernbaneverkets aksept av SRS. Denne fasen omfattet etablering av administrative rutiner, systemdesign, prosjektering av byggeplan og oppstart av installasjon
 • Prosjektledelse og site management for aktiviteter i Norge fra Jernbaneverkets aksept av SRS. Denne fasen omfatter installasjon, funksjonskontroll og sluttkontroll, operativ testing, opplæring, etablering av vedlikeholdsorganisasjon og reservedelslager og gjennomføring av vedlikehold og feilretting
 • Testansvar om bord og sikkerhetsansvar for all testing med testtog: Føreropplæring, typetest av ombordutrustning, trackside commissioning, full scale operational test etc. tilsammen ca. 120 dager testtogkjøring inklusive diverse presentasjonsturer.
 • Sluttkontroll av ulike delsystemer i ERTMS-anlegget.
 • Deltakelse i beredskapsteam for 1. og 2.linje signalvakt på ERTMS-strekningen etter driftsettelsen. Feilsøking og feilretting, samt assistanse ved driftsavvik.
 • Laget og gjennomført repetisjonskurser for signalpersonell (sikkerhetskontrollører, sluttkontrollør F og 2.linje FDV/systemspesialister)
 • Personell med godkjenning som sluttkontrollør F på det nye ERTMS-anlegget.

 

Referanser

Referanser og ytterligere informasjon er tilgjengelig ved forespørsel: post@prorail.no / tlf. (+47) 950 49 553.

Prosjekteringsledelse signal; IC Nykirke-Barkåker

Prosjekteringsledelse for prosjektering av Hovedplan for signal for ERTMS-anlegget på Intercity-prosjektet Nykirke-Barkåker; en ny dobbeltspor-strekning på Vestfoldbanen. Oppdraget skal følge full prosess for signals arbeidsprosesser. Etter at oppdraget var fullført ble midlertidig anleggsveksel inkludert i oppdraget. Anleggsvekselen skal prosjekteres som midlertidig endring i eksisterende NSI-63 sikringsanlegg.

Norwegian ERTMS-pilot Østfoldbanen Østre linje

Det overordnede målet for prosjektet var å etablere den første ERTMS-linjen i Norge på veiene av Jernbaneverket; inkludert et helt nytt signalanlegg; trafikkstyringssystem; tilpasning av operasjonelle regler; vedlikeholdsarbeid og opplæring. ProRails oppdrag var prosjektledelse fra kontrakts-inngåelse til godkjenning av SRS; inkludert norsk funksjonalitet (desember 2012). Etter JBVs godkjenning av SRS var oppdraget prosjektledelsesansvar for alle aktiviteter i Norge og nødvendig deltakelse i aktivitetene; det vil si: Totalansvar for gjennomføringen på anleggsplass; oppfølging av underentreprenør for installasjon NJD AS; del av test-teamene for oppstart av delsystemene; ansvarlig for ibruktaging av akseltellersystemet og systemet for håndholdte terminalene; etablering av vedlikeholdskrav; sikkerhetsansvar og testleder om bord for alle test- og idriftsettingsaktiviteter på anleggsplassen. Etter ibruktaging i august 2015 var ProRails oppdrag oppfølging av anleggets ytelse og problemstillinger; etablering av operasjonelle “work arounds” og deltagelse i installasjon; test og ibruktaging av oppdateringer av systemet med sertifisert “Sluttkontrollør F”.

Installasjon Norwegian ERTMS Pilot line

Installsjon og installasjonskontroll ved sluttføringen av installasjonen av nytt Bombardier Interflo 450 sikringsanlegg på Østfoldbanen Østre linje. Arbeidet ble utført med sertifisert personell som Sikkerhetskontrollør signal”.

ERTMS support team ØØL

ERTMS support service som en del av Jernbaneverket 1. og 2. linje signalstøtte for ERTMS installasjoner på Østfoldbanen Østre linje det første året etter oppstart av ERTMS pilotstrekning. Inkludert telefonstøtte under feil i anlegget og direkte utrykning ved mer alvorlige feil.
En del av oppdraget var å representere Bombardier ved oppfølgingsmøter vedrørende vedlikehold og brukergruppemøter med togopperatørene og togledere.
I 2018 inkluderte oppdraget utvikling og gjennomføring av 3 kurs i Bombardier Interflo 450-sikringsanlegg for signalpersonell fra Bane NOR; både signalmotører; testledere og systemansvarlige.

Delprosjektledelse; ERTMS-programmet Norge

Delprosjektledelse for ERTMS Test-lab for Nasjonal Implementering av ERTMS; på vegne av Bane NOR. Testlabben vil være felleslab for integrerings-testing av trackside; TMS og onboard systemer. I tillegg vil testlabben brukes under GA / SA oppstartstester og annen testing etter behov. ProRail AS oppdrag er å lede oppbygging av; intgrasjon og installasjonen i testlabben. En del av omfanget vil også være testing av funksjonaliteten og driften av laboratorieutstyret i de første testfaser etter igangsetting av laboratoriet.

Byggeleder signal Drammen-Kobbervikdalen

Byggeleder for signalanlegg for nye dobbeltspor Drammen-Kobbervikdalen og Drammen-Gulskogen; inklusive store ombygginger av Drammen og Gulskogen stasjoner. I oppdraget inngår:
– Bistand med utforming og kontroll av konkurransegrunnlag; samt følge opp prosjektets faseplanlegging
– Føre tilsyn og kontroll med ytelsene fra entreprenøren i produksjonsfasen
– Sikre rett dokumentflyt med rett kvalitet for alle fasene av prosjektet
– Sikre rett kvalitet på sluttkontroll av anlegget før driftsetting av bane etter alle ombygginger i både utvendig og innvendig anlegg.
– Optimalisere utførelsen med tanke på ERTMS-programmet

Anbud for Nasjonal implementeringen av ERTMS

En del av Bombardier Transportation kjerne-team i anbudsprosessen og forhandlinger med Bane NOR for Nasjonal implementering av ERTMS. ProRail AS var ansvarlig for utrullingsplanen; installasjon-; migrasjon- og test-delen av tilbudet for “track-side”-forespørselen. Deltok også i ibruktagings-delen for “track-side”-forespørselen og opplærings-delen for både “track-side” og “onboard”.
Viktige fokusområder var å lære av erfaringene fra den norske ERTMS Piloten; logistikk for leveranser til underentreprenør; forhandlinger med underentreprenører og elektronisk system for oppfølging av installasjons sjekklister; test-rekorder og tilhørende dokumentasjon.