Referanseblad UHN Holm – Nykirke

På Vestfoldbanen bygger Jernbaneverket ny jernbane med dobbeltspor på strekningen fra Holm til Nykirke. I nord grenser strekningen mot eksisterende dobbeltspor på Sandeparsellen, og i sør grenser strekningen mot Nykirke krysningsspor. Total lengde på nytt dobbeltspor er 14,2 km. 12,4 km ligger i tunnel og Holmestrand st. er bygget inne i tunnelen.

Sikringsanlegget som bygges er ESTW L90 5, et klasse B signalanlegg med optiske signaler levert av Thales. Det utføres også endringer i eksisterende sikringsanlegg Ebilock 950 fra Bombardier. Strekningen settes i drift november 2016.

 

Prorail AS har hatt følgende oppdrag for Jernbaneverket:

Byggeleder signal:

 • Planlegging og oppfølging av føringsveier for kabel
 • Daglig oppfølging av Thales og deres underentreprenører sine installasjonsarbeider
 • Oppfølging av Bombardier og deres underentreprenører sine installasjonsarbeider ved endring av eksisterende sikringsanlegg Ebilock 950
 • Oppfølging av Norsk Jernbanedrift for diverse mindre oppdrag og endringer i eksisterende sikringsanlegg
 • Avholde byggemøter
 • Utarbeide kontrollplan og følge opp denne
 • Koordinering mot andre jernbanetekniske fag
 • Oppfølging av Thales installasjonskontroll
 • Oppfølging av sluttkontroll

 

Prosjektingeniør signal:

 • Bistå prosjektleder, prosjekteringsleder signal og RAMS-rådgiver med faglig støtte
 • Prosjektering og konferering av signaltegninger
 • Delta på tekniske møter med Thales og Bombardier
 • Ta mottakskontroll av tegninger og dokumenter fra Thales og Bombardier
 • Holde oversikt over endringer og gjeldende revisjoner på tegninger og dokumenter
 • Oppfølging av endringer mot TTG og teknologi
 • Bistå byggeleder med tegninger og dokumentasjon
 • Delta på sluttkontroll

 

Referanser

Referanser og ytterligere informasjon er tilgjengelig ved forespørsel: post@prorail.no / tlf. (+47) 950 49 553.

Referanseblad SignAn, SSG Sandnes – Stavanger

SSG Sandnes – Stavanger er den første WO i Signal Anskaffelsesprosjektet. Prosjektet innebar å ta i bruk sikringsanlegg på strekningen (Klepp) – Stavanger. Prosjektet gikk ut på å få godkjent og etablert nytt elektronisk sikringsanlegg i påvente av utrullingsprogrammet for ERTMS Norge og omfattet bla.:

 

 • Ansvarlig for oppfølging av leverandør for generisk godkjennelse av Thales sikringsanlegg ESTW L90 5.
 • Installere og ta i bruk Thales IL (Interlocking) på Ganddal Godsterminal
 • Installere og ta i bruk Thales IL på 5 stasjoner og 4 blokkposter.
 • Sluttføre andre Jernbanetekniske arbeider som ikke kunne sluttføres i forrige runde.
 • Opplæring av teknisk og operasjonelt personell

 

Prorail AS har hatt følgende oppdrag for Jernbaneverket:

Thales fikk kontrakt med Jernbaneverket som omfatter totalt systemansvar for prosjektering, installasjon, testing og driftsettelse av det nye sikringsanlegget.

ProRail hadde for Jernbaneverket følgende ansvar:

 • Planlegging og oppfølging av føringsveier for kabel
 • Daglig oppfølging av Thales og deres underentreprenører sine installasjonsarbeider
 • Ansvar for oppfølging av prosjekterende for jernbanetekniske arbeider dobbeltsporet Sandnes – Stavanger.
 • Deltagelse i flere analyser, workshoper og avklarende møter med Thales i fbm generisk godkjenning.
 • Deltagelse i flere analyser, workshoper og avklarende møter med Teknologi, Trafikk etc. i fbm generisk og spesifikk godkjenning.
 • Oppfølging av Thales på site. Dette gjelder planlegging av installasjon og gjennomføring av denne.
 • Oppfølging av Thales testregime på site. Dette omfatter installasjonskontroll, funksjonskontroll og sluttkontroll, operativ testing.

 

 

Referanser

Referanser og ytterligere informasjon er tilgjengelig ved forespørsel: post@prorail.no / tlf. (+47) 950 49 553.

Referanseblad Innføring Oslo S Follobanen

Follobaneprosjektet er det største samferdselsprosjekt i Norge og får landets hittil lengste jernbanetunnel. Mellom Oslo S og den lange tunnelen må byggingen av Follobanen tilpasses annen togtrafikk inn og ut av hovedstaden. Banen bygges med forbindelse til flere sporplattformer uten å komme i konflikt med annen trafikk. Banen bygges med Thales sikringsanlegg og delprosjektet omhandler etablering av nytt anlegg og signalteknisk grensesnitt mot eksisterende signalanlegg på Oslo S. Delprosjektet Follobanen IOS Signal omfatter:

 • Kartlegging av eksisterende signalteknisk infrastruktur
 • Faseomlegginger midlertidig/nytt anlegg
 • Grensesnitt mot eksisterende signalanlegg
 • Testing og driftsetting

 

Prorail har bidratt med: 

 

Prorail fikk kontrakt med Jernbaneverket om byggeledelse av innvendig signalarbeider på Oslo S og oppfølging av flere kontrakter knyttet til signaltekniske arbeider i dette prosjektet. ProRail med underleverandør RailCap har hatt følgende ansvar:

 

 • Ansvar for oppfølging av installasjon og kontraktsgjennomføring av ulike aktiviteter og aktører
 • Påse at rådgivere og entreprenører samarbeider på en best mulig måte
 • Behandle og bidra til løsninger til signaltekniske utfordringer som måtte oppstå i prosjektet
 • Gjennomføre byggemøter og befaringer
 • Koordineringsansvar mot tilstøtende entrepriser
 • Rapportere til delprosjektleder (økonomi, fremdrift, kvalitet, HMS etc)

 

Referanser og ytterligere informasjon er tilgjengelig ved forespørsel: post@prorail.no / tlf. (+47) 950 49 553.

Verifikasjon av signaltegninger; Moss stasjon

Prosjektets overordnede mål var å prosjektere en total ombygging av Moss stasjon på Østfoldbanens Vestre linje som forberedelse til nytt klasse-B sikringsanlegg og som en del av IC prosjektet Moss-Såstad; inkludert prosjektering av Moss som fjernstyrt stasjon. ProRail AS oppdrag var å konferere og godkjenne signaltegninger i byggeplan og bistå med teknisk støtte.

Prosjekteringsledelse og prosjektingeniør; signalprosjekter

Prosjekteringsledelse og prosjektingeniør som arbeider som en del av COWIs prosjekteringsorganisasjon; med fokus på norske tekniske krav og den norske arbeidsprosessen for signal; siden hoveddelen av prosjekteringen blir utført av danske signalingeniører. Inkluderer prosjektering for det nye dobbeltsporet Arna-Bergen på Bergensbanen; og nytt dobbeltspor på IC-strekningene Haug-Fredrikstad og Sarpsborg-Halden på Østfoldbanens vestre linje. Oppdraget inkluderer også prosjektering av midlertidig signalanlegg på Bergen stasjon.

Prosjekteringsledelse signal; IC Nykirke-Barkåker

Prosjekteringsledelse for prosjektering av Hovedplan for signal for ERTMS-anlegget på Intercity-prosjektet Nykirke-Barkåker; en ny dobbeltspor-strekning på Vestfoldbanen. Oppdraget skal følge full prosess for signals arbeidsprosesser. Etter at oppdraget var fullført ble midlertidig anleggsveksel inkludert i oppdraget. Anleggsvekselen skal prosjekteres som midlertidig endring i eksisterende NSI-63 sikringsanlegg.

Prosjekteringsledelse signal; IC Venjar-Sørli

Prosjekteringsledelse og godkjenning av prosjekterte tegninger for signals detaljplan; sikringsanlegg klasse-B for ICE prosjektet Venjar-Sørli; en ny dobbeltsporet strekning på Dovrebanen. Oppdraget skal følge full prosess for signals arbeidsprosesser. Oppdraget omfatter også komplett prosjektering av endringer i ATC-systemet for Siemens signalanlegg på Eidsvoll stasjon; en del av Gardermobanen.

Prosjektingeniør; signal UAB Arna-Bergen

Prosjektingeniør på vegne av Jernbaneverket under prosjektering av signalanlegget for den nye dobbeltsporsjonen mellom Arna og Bergen på Bergensbanen. Oppdraget inkluderte både midlertidige signalinstallasjoner og nytt klasse-B anlegg levert av Thales som del av rammeavtalen SignAn.

Signal Oslo S; EPC Railway Systems Follobanen

Infranord Norge vant kontrakten EPC Railway System Oslo S; med oppdrag å prosjektere; installere; teste og idriftsette alle permanente tilpasninger av Oslo S for den nye Follobanens dobbeltspor. Sporarbeid; kontaktledning; telecom; lavspent; høyspent og signal er inkludert i oppdraget. ProRail AS oppdrag er prosjektering av signalkomponenter for innkjøp og installasjon; prosjekt- og anleggsledelse for signals del av prosjektet bistå i valg av underentreprenører; installasjonskontroll og F-kontroll av signalanlegget. NSB-77 sikringsanlegg vil bli ombygd og vil grense til det nye Thales klasse-B sikringsanlegget ved nye Hovedinnkjørsignaler for Oslo S i den nye Follobanetunellen. Det vil bli idriftssetting i flere faser og ender med ibruktaging av den nye Follobanen i 2021. Prosjektet krever høy kapasitet på personell med godkjent sertifisering for signal.